Pogoji in razpis za vpis

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor:
  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

 

Poleg vpisnih pogojev, predpisanih z zakonom, je treba za vpis v program Organizator socialne mreže uspešno opraviti še preizkus posebne psihofizične sposobnosti, ki zajema test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc in osebni razgovor.

O izbiri kandidatov pri preizkusu psihofizične sposobnosti odloča študijska komisija. Višja strokovna šola o rezultatih preizkusa psihofizične sposobnosti kandidate  pisno obvesti, in sicer v rokih, kot jih na podlagi Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje  (Uradni list RS, št. 6/05) predvideva rokovnik. Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ višje strokovne šole in velja dve leti.

vpis

Razpisana mesta za vpis v študijsko leto 2018/2019

Program Vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
Redni Izredni Redni Izredni
Ekonomist 60 (od tega 20 v Zagorju) 10
Gostinstvo in turizem 48 (Celje in Zagorje) 2
Informatika 28 (Celje in Zagorje) 2
Organizator socialne mreže 38 (Celje in Zagorje) 2
Poslovni sekretar 35 (od tega 20 v Zagorju) 5
Varovanje 70 (Celje in Zagorje) 10
Velnes 60 (Celje in Zagorje) 10

Dokazila, ki jih morate priložiti pri vpisu:
– spričevalo o zaključnem izpitu oziroma maturitetno spričevalo
– spričevalo 3. in 4. letnika končane štiriletne šole in
– fotokopijo rojstnega lista

*opomba:
V 1. prijavnem roku morajo biti našteti dokumenti obvezno overjeni pri notarju oziroma na upravni enoti, kjer vam spričevala za šolske namene overijo brezplačno.
V 2. prijavnem roku pa morajo biti našteti dokumenti overjeni le, če Prijavo pošljete po pošti. Če jo osebno dostavite na enoto, vam ob vpogledu originalnih spričeval naredimo kopije, ki ustrezajo overjenim.

Prijavite se na naše e-novice in bodite obveščeni.

© 2016 - 2018 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki