Informacija o obdelavi osebnih podatkov

I.) Obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov

Abitura podjetje za izobraževanje, d. o. o., Celje (v nadaljevanju Abitura)  je pripravila obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov na Abituri, skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Posamezniki se lahko seznanijo s splošnimi informacijami (kontaktni podatki upravljavca ter pooblaščene osebe za varstvo podatkov na Abituri) ter informacijami glede konkretne obdelave osebnih podatkov v evidencah, ki jih vodi Abitura (na primer glede namenov obdelave, pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov, uporabnikov osebnih podatkov, prenosa osebnih podatkov, obdobja hrambe, pravic posameznikov in avtomatiziranega sprejetja odločitev).

Informacije so na voljo v dokumentu: Obvestilo zunanjim osebam po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov glede obdelave osebnih podatkov

Obrazec “Prijava kršitve osebnih podatkov“.

II.) Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) se  podaja informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Abitura podjetje za izobraževanje, d. o. o., Lava 7, 3000 Celje,  (03) 428 55 30, info@abitura.si, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Marko Skarlovnik (marko.skarlovnik@fkpv.si)

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov,  Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakon o višjem strokovnem izobraževanju in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih lahko kot upravljavec obdelujemo.  Poglavitni namen obdelave  osebnih podatkov je izpolnjevanje zakonske obveznosti izobraževanja ter  izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Posameznik nam mora zagotoviti podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki jih moramo kot upravljavec zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi soglasja, obdelujemo za  namene, opredeljene v soglasju. V primeru, če soglasje ni podano,  posameznik ne utrpi nobenih negativnih posledic.

Pravice, ki jih ima posameznik  v zvezi s svojimi osebnimi podatki: Posameznik ima pravico izvedeti, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in dostop do le-teh (pravica do dostopa), da upravljalec brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim (pravica do popravka), da upravljalec  brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim (pravica do pozabe), pravico do ugovora, da upravljalec  omeji obdelavo (pravica do omejitve obdelave), da prejme osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral (pravica do prenosljivosti).  Posameznik lahko soglasje kadarkoli prekliče. Posameznik izpolni pisno zahtevo za uveljavitev pravic in jo pošlje na naslov upravljalca ali na elektronski naslov le-tega.

Če posameznik meni, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si ).

Hramba osebnih podatkov: Kadar  osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonov, jih hranimo do izteka zakonskih rokov hrambe. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju v zvezi z evidencami, ki se vodijo  za vpisane osebe, predpisuje, da se le-te shranjujejo trajno. Kadar  osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe, jih hranimo do izpolnitve obveznosti po pogodbi ter do izteka rokov, ki jih določajo predpisi s področja hrambe poslovne dokumentacije ter s področja davkov. Rok hrambe  osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi soglasja, je tri leta po zaključku študija.

III.) Obvestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (ang. GDPR) glede obdelave osebnih podatkov 

Ko bomo na Abituri o posamezniku od tretjih oseb pridobili osebne podatke (npr. od drugih upravljavcev, iz javno dostopnih virov) vas bomo o tem v skladu s 14. členom Splošne uredbe obvestili z naslednjim obrazcem.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki