Organi šole

Direktor  
Direktor predstavlja, zastopa in vodi Abituro. Pri vodenju poslovanja in dela zavoda ima najširša pooblastila na ekonomskem, pravnem in kadrovskem področju.

Ravnateljica
Ravnateljica je pedagoški in strokovni vodja višje strokovne šole.

Strateški svet
Sestavljajo ga trije predavatelji šole, dva predstavnika pristojnih zbornic oz. združenj delodajalcev, dva predstavnika študentov in predstavnik diplomantov.

Predavateljski zbor
Sestavljajo ga vsi predavatelji šole, vodi ga ravnateljica.

Strokovni aktivi
Strokovni aktivi so oblikovani po študijskih programih, tako so tudi sestavljeni po predavateljih posameznega študijskega programa. Imamo pet strokovnih aktivov:
Strokovni aktiv  – ekonomist
Strokovni aktiv  – informatika
Strokovni aktiv – varovanje
Strokovni aktiv – velnes in gostinstvo
Strokovni aktiv – organizator socialne mreže

 

Študijska komisija
Poleg z zakonom določenih nalog obravnava in pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem študijskega procesa. Sestavljena je iz treh predavateljev šole. Člane študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
Poleg z zakonom določenih nalog obravnava in pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so povezane z delom predavateljev in z  njihovo pripravo na izvajanje študijskega procesa. Sestavljena je iz sedmih članov, in sicer pet predavateljev, tako da so pokrita vsa študijska področja oz. vse skupine predmetov, in dva študenta.

© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki