Etični kodeks Abiture

I. SPLOŠNA NAČELA

 • Kodeks Abiture vsebuje temeljne družbene vrednote in načela ter predstavlja moralno etične standarde.
 • Kodeks je namenjen ozaveščanju učiteljev, študentov in vseh sodelavcev Abiture o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi moralnega ravnanja v praksi, da bi tako kar najbolje izpolnjevali poslanstvo in sledili viziji šole.
 • Kodeks ne omejuje ustvarjalnosti in inovativnosti posameznih udeležencev.
 • Kodeks se sklicuje na znanstveno poštenost, to je  dosledno spoštovanje avtorstva in korektno priznavanje ter navajanje tujih znanstvenih dosežkov, kot tudi dosledna uporaba korektnih znanstvenih metod, pošteno in strokovno neoporečno interpretiranje rezultatov znanstvenega dela ter objektivno preverjanje znanstvenih hipotez.
 • Osnovno vodilo učiteljev, študentov in vseh sodelavcev Abiture je pripadnost Abituri in prizadevanje za udejanjanje in ohranjanje njenih temeljnih vrednot in trajnostnega razvoja šole in okolja.
 • Učitelji, študentje in vsi sodelavci udejanjajo vrednote Abiture in etična pravila ravnanja, ki so zapisana v tem Kodeksu, tudi pri svojem nastopanju in ravnanju zunaj Abiture in v javnosti.
 • Vsebine splošno veljavnega osebnega in poslovnega bontona so sestavni del tega Kodeksa.

 

II. MEDSEBOJNI ODNOSI

Študentje, učitelji in ostali sodelavci Abiture:

 • se medsebojno spoštujemo,
 • ravnamo odgovorno, vestno in korektno,
 • skrbimo za dobre medsebojne odnose, si medsebojno zaupamo in pomagamo,
 • smo pošteni, vljudni, prijazni, iskreni,
 • smo jasni pri komunikaciji in se izogibamo konfliktom oziroma jih učinkovito upravljamo,
 • smo lojalni, dobronamerni in skrbimo za ugled Abiture z delom, kot tudi pri nastopanju zunaj nje,
 • pri svojem delu ravnamo skrbno in udejanjamo trajnostni razvoj Abiture in okolja,
 • odgovoren odnos do dela se kaže v polnem in rednem izpolnjevanju delovnih obveznosti, kot tudi iniciativnosti in pripravljenosti prevzeti druge naloge, ko je to potrebno, kot tudi v zavezanosti strokovnemu delu ter sprotnemu spremljanju in nadgrajevanju strokovnih dosežkov na svojem področju tudi takrat, ko to nima neposrednih učinkov na poklicno napredovanje ali dohodek,
 • vedno ravnamo po načelih aktualnega osebnega in poslovnega bontona.

 

III. PEDAGOŠKO DELO

Učitelji:

 • pri svojem delu ravnamo strokovno, korektno, profesionalno, odgovorno in vestno,
 • smo pravični in pošteni,
 • imamo spoštljiv odnos do študentov, kolegov in sodelavcev,
 • smo dosegljivi, ažurni in s svojo dostopnostjo ter predanostjo pedagoškemu delu omogočamo nemoteno izobraževanje študentom, ki s svojim vestnim in odgovornim delom prispevajo svoj delež k pedagoškemu procesu,
 • smo komunikativni, vljudni, prijazni, dobronamerni in s svojim vsakdanjim ravnanjem zgled študentom,
 • si prizadevamo za udejanjanje in ohranjanje temeljnih vrednot Abiture,
 • pri vsakdanjem delu in ravnanju smo skrbni in udejanjamo trajnostni razvoj,
 • vedno ravnamo po načelih aktualnega osebnega in poslovnega bontona.

 

IV. RAVNANJE ŠTUDENTOV

Študentje:

 • skrbimo za dobre medsebojne odnose, si zaupamo in si medsebojno pomagamo,
 • se medsebojno spoštujemo in imamo spoštljiv odnos do lastnine Abiture ter do okolja,
 • udejanjamo trajnostni razvoj Abiture in okolja,
 • študijske obveznosti opravljamo odgovorno in vestno v skladu s programom in pravilniki Abiture,
 • smo pošteni in korektni,
 • smo točni, ažurni in se držimo dogovorjenih rokov,
 • komuniciramo vljudni in prijazno,
 • prispevamo k dobremu imenu Abiture v javnosti,
 • vedno ravnamo po načelih aktualnega osebnega in poslovnega bontona.

 

V. REŠEVANJE SPOROV

Upoštevanje in spoštovanje načel Etičnega kodeksa Abiture je moralna obveznost in poklicna dolžnost vseh, ki sodelujemo v izobraževalnem procesu Abiture. V primeru kršitev se zavedamo moralne odgovornosti in moralnih posledic.

Predavateljski zbor Abiture lahko imenuje komisijo za etična vprašanja in opredeli njeno sestavo, mandat in naloge.

Etični kodeks je sprejel Strateški svet na 24. seji, dne 11. 10. 2014.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki