Zagotavljanje kakovosti

Zagotavljanje in krepitev kakovosti izobraževanja je temeljna naloga Abiture, ki se jo zavedamo vsi zaposleni in jo tudi uresničujemo. To potrjuje zadovoljstvo in uspešnost naših študentov, tako med izobraževanjem samim, kot tudi na nadaljnji poti pri zaposlovanju ali pri nadaljevanju študija.

Za kakovost skrbi Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki je ustanovljena skladno s 7. in 15. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju. Njeno sestavo in naloge opredeljuje 15. člen tega Zakona.

Komisija opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
 • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
 • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter
 • pripravi poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu NAKVIS.

Komisijo sestavljajo predsednik in šest članov in sicer pet predavateljev šole, tako, da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse skupine predmetov, ter dva študenta. Imenuje jih predavateljski zbor.

Na šoli redno izvajamo samoevalvacijo, v katero so vključeni študentje, višješolski predavatelji in zaposleni. Izvajamo naslednje ankete:

 • Anketa o šoli in študijskem procesu
 • Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih
 • Anketa o praktičnem izobraževanju
 • Anketa o zadovoljstvu predavateljev

Študentje izražajo svoje mnenje o študijskem procesu, predmetih in pedagoškem delu na šoli, kot tudi o sami anketi. Rezultati nam pomagajo izboljševati študijske programe in njihovo izvedbo. Anketo študentje izpolnjujejo po izvedbi posameznega predmeta oziroma ob zaključku študijskega leta. Izpolnjevanje ankete je prostovoljno in anonimno.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki