Kompetence

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste:

 • z dovolj širokim in poglobljenim strokovno–teoretičnim in praktično uporabnim znanjem,
 • z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva,
 • s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov,
 • ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja, bančništvo, zavarovalništvo, poštno poslovanje, poslovanje z nepremičninami, poslovna logistika in poštni promet,
 • s strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike, poštnega prometa in poslovanja z nepremičninami.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • moralni in etični čut za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov,
 • znanje tujega jezika v mednarodnem poslovanju in spremljanje novosti v tujini,
 • samozavestno odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na določenem strokovnem področju,
 • odgovornost za zagotavljanje kakovosti pri delu, spodbujanje prenašanja znanja, prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti ter za vseživljenjsko učenje,
 • učinkovito upravljanje z informacijami, povezovanje informacijskih znanj s poslovnimi funkcijami,
 • sposobnost za delo v skupini in timsko delo ter uspešno in učinkovito komuniciranje s sodelavci in poslovnimi partnerji.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • sposobnost konceptualnega razmišljanja in uporabnost aplikacij in baz podatkov za učinkovito delo s strankami, zasnovo in implementacijo poslovnih rešitev v ekonomskem poslovanju,
 • sposobnost spremljanja metodologije in ciljev spremljanja trga in konkurence,
 • znanje analize statističnih podatkov za potrebe trga, ekonomičnosti poslovanja in trženje storitev, poslovnih procesov ter sposobnost prepoznavanja in definiranja pojavov ekonomske politike ter razmer in pogojev v mednarodnem poslovanju,
 • sposobnost organizirati, pripravljati in obvladovati logistične procese, razvojne strategije podjetij,
 • razumejo zakonodajo in predpise, dokumentacijo ter postopke s področja ekonomskih ved,
 • sposobnost aplikacije teorije v prakso na različnih področjih ekonomskega poslovanja,
 • sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, osnovnih matematično-statističnih metod, sodobnih metod, tehnik in načel organizacije in integralnega sistema menedžmenta,
 • znanja osnov finančnega poslovanja, osnov marketinga menedžmenta in elementov trženjskega spleta, osnovnih zahtev ekologije, ergonomije in varstva pri delu,
 • sposobnost za samostojno strokovno delo za razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, uvajanje in uresničevanje notranjega podjetništva, oblikovanje in uresničevanje razvojnih zamisli, podjetniško planiranje, poslovanje z nepremičninami ipd.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki