Kompetence

Temeljni cilji študijskega programa so:

 • izobraziti s širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na
  področju vizualnega trženja, ki zajema znanja promocijske in tržne dejavnosti, vizualnih
  komunikacij, oblikovanja in dekoriranja ter estetike in umetnosti;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja dejavnosti
 • vizualnega trženja s poudarkom znanj menedžmenta, organizacije, poslovanja in vodenja na področju izdelkov in storitev vizualnega komuniciranja in trženja, estetike, likovne umetnosti,
 • dekoracij ter načrtovanja in oblikovanja izdelkov in prostorov;
 • usposobiti za kreativne pristope pri reševanju specifičnih poklicnih situacij;
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi;
 • usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • pridobiti zmožnost spremljanja razvoja, trendov na področju oblikovanja in promoviranja vizualnih komunikacij, še posebej v povezavi z varovanjem okolja in s trajnostnim razvojem;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • oblikovati poklicno identiteto in etični kodeks, strokovno odgovornost in profesionalnost;
 • razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih;
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje;
 • izvaja samoevalvacijo dela;
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje uporabnikom;
 • uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku;
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT);
 • vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu in pri reševanju problemov;
 • vodi poslovanje in administrativne procese, vodi dokumentacijo;
 • nadzoruje delo v strokovnem timu in organizira dela za področje vizualnih komunikacij in trženja;
 • evidentira, naroča in shranjuje material in zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme;
 • načrtuje organizacijo internega izobraževanja in usposabljanja ter sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju kadrov;
 • zagotavlja kakovost delovnih procesov v dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja;
 • spremlja razvoj stroke in pripravlja strokovne predloge za uvedbo novosti v dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja;
 • skrbi za racionalno rabo energije, materiala, časa;
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za svojo varnost in varnost drugih.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • zagotavlja profesionalnost in kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja, obvlada strategije kakovostne komunikacije – na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi iz različnih kulturnih okolij;
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju celostne grafične podobe ter predstavitvah v tujem jeziku;
 • sistematično pristopa k zbiranju, urejanju in shranjevanju podatkov in informacij, jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami in osnovnimi metodami finančnega poslovanja;
 • spremlja in upošteva trende na področju dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja ter oblikovanja;
 • uporablja posebnosti dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja ter koordinira aktivnosti med različnimi izvajalci;
 • upravlja delovni proces, spremlja in kontrolira delo v strokovnem timu in organizacijo dela;
 • sodeluje v strokovnem timu pri načrtovanju, oblikovanju, predstavitvi in trženju novih storitev, proizvodov, programov in izdelkov;
 • pozna umetnostno-zgodovinske stile, smeri in gibanja in jih ustrezno vključuje v koncept svojega dela;
 • uporablja vire in učinke svetlobe in osvetljevanja, obliko, barvo in druge oblikovne elemente pri promociji podjetja in prodaje;
 • načrtuje in organizira dogodke, promocije in srečanja;
 • pridobiva in uporablja predstavitvena sredstva in materiale, ki so do okolja prijazni in ekonomični;
 • načrtuje, koordinira in izvaja projekte naročnikov in izvajalcev;
 • kreativno razvija in izvaja koncepte vizualnega oblikovanja, ki izražajo filozofijo podjetja oziroma naročnika;
 • načrtuje in oblikuje prodajne, predstavitvene in razstavne prostore;
 • obvlada principe reševanja nezadovoljstva uporabnikov in reklamacij;
 • izvaja metode ozaveščanja in spreminjanja vedenjskih vzorcev uporabnikov;
 • svetuje uporabniku pri oblikovanju celostne grafične podobe (za različne priložnosti);
 • usposablja uporabnika za pravilno uporabo vedenjskih vzorcev pri poslovni in zasebni komunikaciji in javnem nastopanju.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki