Kompetence

Temeljni cilji programa so izobraziti logistične inženirje:

 • ovrednotiti vlogo logistike v svetovnem in narodnem gospodarstvu ter povezanost logističnih
  aktivnosti pri oskrbi gospodarstva in družbe;
 • izobraziti inženirje logistike z dovolj širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem za samostojno reševanje konkretnih logističnih problemov v hitro spreminjajočem se delovnem okolju;
 • poudariti vlogo posameznika kot soustvarjalca uspešnega delovanja logističnih sistemov;
 • oblikovati samozavestne, komunikativne, inovativne in kritično razmišljujoče strokovnjake na področju logistike;
 • upoštevati smernice trajnostnega razvoja logistike in njenih trendov v prihodnosti;
 • razvijati odgovornost za kakovostno, etično in varno izvedbo delovnih procesov v logistiki;
 • spremljati novosti v stroki z uporabo domače in tuje strokovne literature za namen vseživljenjskega učenja, strokovnega in kariernega razvoja.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • spoznavanje medsebojne povezave logističnega sistema s tehničnega, tehnološkega, z organizacijskega, ekonomskega in s pravnega vidika;
 • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • razvijanje analitičnega, ustvarjalnega in inovativnega načina razmišljanja za izvajanje in zagotavljanje celovitih logističnih rešitev v podjetju in širše;
 • izvajanje uspešne medosebne poslovne komunikacije s pomočjo sodobne IKT-tehnologije kot podpora učinkoviti izvedbi poslovnega logističnega procesa;
 • uporabljanje sodobnih metod in sredstev pri izvajanju logističnih procesov;
 • razvijanje odgovornosti za kakovostno načrtovanje in izvajanje logističnih procesov ter trajnostno naravnano porabo virov in sredstev;
 • zagotavljati vseživljenjsko učenje, sprejemanje novosti v stroki in njihovo uporabo.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • reševanje praktičnih problemov na področju logistike in z logistiko povezanih procesov z uporabo avtomatizacije, digitalizacije in upoštevanjem trajnostnega upravljanja logističnih sistemov;
 • kontinuirano spremljanje razvoja stroke v domačem in mednarodnem okolju in smiselna implementacija novosti v delovno okolje;
 • zagotavljanje kakovostne izvedbe logističnega procesa v delovnem okolju in izven njega;
 • vzpostavljanje dobre medsebojne poslovne komunikacije s sodelavci in poslovnimi partnerji za namen učinkovite in kakovostne izvedbe delovnega procesa;
 • obvladovanje tokov, procesov in odnosov v oskrbovalni verigi ter upoštevanje parametrov vitke in zelene logistike;
 • načrtovanje in organiziranje različnih logističnih dejavnosti v nabavni, prodajni, poprodajni in razbremenilni logistiki za zagotavljanje nemotenega poslovnega procesa;
 • upravljanje z materialnim tokom z uporabo različnih tehnologij, sredstev in poslovnih rešitev za zagotavljanje optimalnega poslovanja logističnega podjetja;
 • izbiranje najustreznejših prevoznih sredstev, transportno-skladiščnih enot in primernih logističnih sistemov ter podsistemov za načrtovanje in opravljanje logističnih storitev ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja;
 • načrtovanje prevozne storitve ob optimizaciji dostav zadnje milje;
 • načrtovanje skladiščnega poslovanja in opremljenosti skladiščnega prostora v različno organiziranih skladiščnih sistemih;
 • načrtovanje notranjih logističnih procesov za zagotavljanje optimalnega pretoka materiala v podjetju;
 • obvladovanje tokov, procesov in tehnologij v notranji logistiki z avtomatizacijo manipulacijskih procesov;
 • poznavanje trženja logističnih storitev;
 • spodbujanje podjetniškega razmišljanja in ravnanja v logistični dejavnosti.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki