Pogoji in razpis za vpis

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor:
  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

 

Poleg vpisnih pogojev, predpisanih z zakonom, je treba za vpis v program Organizator socialne mreže uspešno opraviti še preizkus posebne psihofizične sposobnosti, ki zajema test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc in osebni razgovor.

O izbiri kandidatov pri preizkusu psihofizične sposobnosti odloča študijska komisija. Višja strokovna šola o rezultatih preizkusa psihofizične sposobnosti kandidate  pisno obvesti, in sicer v rokih, kot jih na podlagi Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje  (Uradni list RS, št. 6/05) predvideva rokovnik. Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ višje strokovne šole in velja dve leti.

vpis

Razpisana mesta za vpis v študijsko leto 2024/2025

Program Vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
Redni Izredni Redni Izredni
Ekonomist 60 (od tega 20 v Zagorju) 10
Gostinstvo in turizem 48 (Celje in Zagorje) 2
Računalništvo in informatika 28 (Celje in Zagorje) 2
Logistično inženirstvo  38 (Celje in Zagorje) 2
Organizator socialne mreže 38 (Celje in Zagorje) 2
Poslovni sekretar 35 (od tega 10 v Zagorju) 5
Snovanje vizualnih komunikacij in trženja 38 (Celje in Zagorje) 2
Varovanje 70 (Celje in Zagorje) 10
Velnes 60 (Celje in Zagorje) 10

Dokazila, ki jih morate priložiti pri vpisu:
– spričevalo o zaključnem izpitu oziroma maturitetno spričevalo
– spričevalo 3. in 4. letnika končane štiriletne šole in
– fotokopijo rojstnega lista

Če boste opravljali splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v šolskem letu, v katerem se prijavljate na razpis, ali ste jih opravljali po juniju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati.

*opomba:
V 1. prijavnem roku morajo biti našteti dokumenti obvezno overjeni pri notarju oziroma na upravni enoti, kjer vam spričevala za šolske namene overijo brezplačno.
V 2. prijavnem roku pa morajo biti našteti dokumenti overjeni le, če Prijavo pošljete po pošti. Če jo osebno dostavite na enoto, vam ob vpogledu originalnih spričeval naredimo kopije, ki ustrezajo overjenim.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki