Kompetence

Temeljni cilji programa so:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja,
 • razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik,
 • razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela,
 • sposobnost za organizacijo lastnega dela,
 • poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • uporaba pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v domačem kot v mednarodnem okolju,
 • uporaba znanja s področja pravnih predpisov in posebnih predpisov v stroki za zagotavljanje zakonitosti,
 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v procesih organizacije,
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov pri izvajanju strokovnih nalog,
 • vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
 • razvijanje moralnega in etičnega odnosa, natančnosti in vestnosti pri delu ter obvladovanje poslovnega bontona,
 • sposobnost povezovanja znanja iz različnih področij pri uporabi in razvoju novih strokovnih rešitev,
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju,
 • postavitev temeljev za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • izvajanje analiz za delo, načrtovanje in organiziranje zasebnega varovanja in dogodkov, za katere so predpisani posebni ukrepi varovanja,
 • vodenje in usmerjanje izvajanja storitev zasebnega varovanja,
 • sodelovanje pri usklajevanju pogodb z naročnikom,
 • vodenje predpisane evidence in priprava poročil,
 • izvajanje strokovne korespondence z državnimi organi,
 • nadziranje izvajanja storitev zasebnega varovanja,
 • zagotavljanje usklajenosti varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja,
 • zagotavljanje varnega dela varnostnemu osebju,
 • poznavanje tehničnih sredstev za varovanje oseb in premoženja,
 • obvladovanje in vzdrževanje tehničnih sredstev in sredstev prisile v osebni rabi,
 • obvladovanje taktik varovanja,
 • rokovanje z orožjem,
 • poznavanje taktik varovanja z vozili,
 • naročanje in uporaba projektne in tehnične dokumentacije,
 • sprejemanje in razumevanje zahtev naročnika ter svetovanje naročniku,
 • sodelovanje pri izdelovanju načrtov varovanja,
 • spremljanje izvajanja projektov varovanja,
 • sodelovanje pri pripravi ponudb in pogodb ter predstavi projektnih rešitev,
 • delovanje v skladu s predpisi in kodeksi na področju varovanja.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki