Kompetence

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:

 • izobraziti organizatorje poslovanja v velneški dejavnosti s širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju velneške dejavnosti;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja velneške dejavnosti s poudarkom znanj menedžmenta, organizacije, poslovanja in vodenja s področja storitev telesnega gibanja in rekreacije, s področja storitev zdravega prehranjevanja, s področja storitev duševnih aktivnosti; s področja storitev za sprostitev in s področja storitev za lepotno in telesno nego;
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi;
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • zmožnost spremljanja razvoja, trendov na področju velneške dejavnosti, še posebej v povezavi z varovanjem okolja in s trajnostnim razvojem;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • oblikovati poklicno identiteto in etični kodeks, strokovno odgovornost in profesionalnost;
 • razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih;
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje; izvaja samoevalvacijo dela;
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje uporabnikom;
 • uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku;
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT);
 • vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu in pri reševanju problemov;
 • vodi poslovanje in administrativne procese v velneške dejavnosti, vodi dokumentacijo;
 • nadzoruje delo v strokovnem timu in organizira dela za področje velneške dejavnosti;
 • evidentira, naroča in shranjuje material in zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme;
 • načrtuje organizacijo internega izobraževanja in usposabljanja in sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju kadrov;
 • zagotavlja kakovost delovnih procesov v velneški dejavnosti;
 • spremlja razvoj stroke in pripravlja strokovne predloge za uvedbo novosti v velneški dejavnosti;
 • sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov;
 • skrbi za racionalno rabo energije, materiala, časa;
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • zagotavlja profesionalnost in kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja in obvlada strategije kakovostne komunikacije, tudi na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi iz različnih kulturnih okolij;
 • pozna strokovne izraze v slovenskem, angleškem in/ali nemškem jeziku s področja velneške dejavnosti;
 • uporablja informacijsko – komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku;
 • sistematično pristopa pri zbiranju, urejanju in shranjevanju podatkov in informacij in jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami;
 • pozna in uporablja pomen osnovnih pravnih pojmov in pravni red Republike Slovenije;
 • pozna in uporablja osnovne pravne predpise s področja velneške dejavnosti;
 • izvaja celovito upravljanje s kakovostjo storitev;
 • načrtuje izvajanje funkcij destinacijskega menedžmenta;
 • razume temeljne pojme in elemente ter pozna trende na področju velneške dejavnosti;
 • pozna posebnosti velneške dejavnosti, prav tako pa tudi različne zvrsti velneškega turizma in koordinira aktivnosti med različnimi elementi velneške ponudbe;
 • pozna nabor velneških storitev po posameznih velneških stebrih in oblikuje ustrezno velneško ponudbo glede na konkurenčnost trga;
 • menedžira delovni proces v velneškem centru, spremlja in kontrolira delo v strokovnem timu in organizacijo dela;
 • sodeluje v strokovnem timu pri načrtovanju, oblikovanju in trženju novih velneških storitev, proizvodov, programov in izdelkov;
 • načrtuje in izvaja svetovalne storitve v velneški dejavnosti;
 • obvlada principe reševanja nezadovoljstva uporabnikov in reklamacij;
 • zaveda se pomena promocije zdravja v vseh življenjskih obdobjih in skrbi za izvajanje promocije zdravja z uporabo celostnih pristopov v velneški dejavnosti;
 • pozna in svetuje osnove zdravega prehranjevanja za ohranjanje splošnega zdravja in informira uporabnike o varni, varovalni in uravnoteženi prehrani in pomenu posameznih hranilnih snoveh za zdravo, aktivno življenje;
 • svetuje in načrtuje telesno vadbo za posameznika in skupine glede na specifiko posameznih starostnih skupin in glede na specifiko posameznih bolezni;
 • analizira obvladovanja stresa in načrtuje strategije za premagovanje stresa;
 • izvaja metode ozaveščanja in spreminjanja vedenjskih vzorcev;
 • pozna in razume načrtovanje in izvajanje različnih kozmetičnih, negovalnih in sprostilnih postopkov za celostno obravnavo obraza in telesa;
 • pozna in razume celostni pristop k negi nepravilnosti, starostnih sprememb na koži in drugih nezaželenih sprememb na koži;
 • stilno svetuje uporabniku za oblikovanje zunanje podobe za različne priložnosti;
 • usposablja uporabnika za pravilno uporabo vedenjskih vzorcev pri poslovni in zasebni komunikaciji in javnem nastopanju.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki