Kompetence

Temeljni cilji študijskega programa so:

 • izobraziti inženirje računalništva in informatike z dovolj širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za samostojno reševanje konkretnih problemov v informatiki v hitro spreminjajočem se delovnem okolju;
 • poudariti vlogo posameznika kot soustvarjalca uspešnega delovanja informacijskih sistemov;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja računalništva in informatike;
 • oblikovati samozavestne, komunikativne, inovativne in kritično razmišljujoče strokovnjake na področju računalništva in informatike;
 • usposobiti za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih vprašanj: usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • pridobiti samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretnih strokovnih vprašanj;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri delu;
 • samostojni razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • upoštevati smernice trajnostnega razvoja računalništva in informatike ter njenih trendov v prihodnosti.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • razvijanje poklicne identitete in strokovne odgovornosti;
 • nenehno izboljševanje lastnega dela s samoocenitvijo;
 • sodelovanje pri razvoju stroke;
 • zmožnost analitičnega in ustvarjalnega načina razmišljanja za reševanje strokovnih vprašanj; organiziranje in vodenje delovnih procesov;
 • znanje tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini in za sporazumevanje z uporabo strokovne terminologije;
 • odločanje v poslovnih in strokovnih zadevah;
 • zavedanje o pomenu in vplivu tehnologije na varovanje zdravja in okolja ter odgovorno in etično delovanje na strokovnem področju;
 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanje operativnih rešitev v procesih organizacije;
 • razvijanje sposobnosti obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških procesih.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • uporabljanje strojne in programske opreme ter storitev, ki jih potrebuje pri delu;
 • spremljanje novosti v stroki ter vseživljenjsko učenje o novi strojni in programski opremi ter storitvah;
 • pripravljanje tehnične dokumentacije in delovnega načrta manjšega projekta v skladu s strokovnimi standardi ter načeli gospodarne rabe človeških in materialnih virov ter načrtovanje dela;
 • sodelovanje v skupini in dokumentiranje opravljenega dela;
 • upoštevanje varnostnih in okolijskih standardov pri delu;
 • sledenje vrednotam podjetja, uporabljanje dobrih poslovnih običajev, etično delovanje in delovanje v skladu s trajnostnim razvojem družbe;
 • gospodarno/trajnostno ravnanje z odpadki ter razumevanje ekonomskih in okoljskih učinkov recikliranja odpadkov
 • načrtovanje namestitve, upravljanja in vzdrževanja strojne in programske informacijsko-komunikacijske opreme in storitev ter izvajanje načrta; načrtovanje in preskušanje delovanja programske opreme;
 • usklajevanje pomoči uporabnikom pri uporabi informacijsko-komunikacijske opreme, storitev in programske opreme;
 • načrtovanje in zagotavljanje varnosti pri delovanju informacijsko-komunikacijskih opreme, programske opreme in storitev;
 • sprejemanje in zagotavljanje informacij o delu, delovnem postopku ter stanju in pomanjkljivostih strojne in programske opreme ter storitev.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki