Kompetence

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:

 • izvajanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in spremljanja aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu, ki temelji na v programu pridobljenih širokih in poglobljenih strokovno-teoretičnih ter praktično uporabnih znanjih s področja organizacije in pisarniškega poslovanja;
 • za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil in reševanja posameznih delovnih problemov z uporabo ustreznih metod in postopkov;
 • povezovanje znanja in informacij o odvijanju poslovnih in drugih dogajanj znotraj in zunaj organizacije s ciljem zagotavljanja sprejemanja celovitih in optimalnih odločitev;
 • strokovno odgovornost in profesionalnost, razumevanje pomena inovacij in sprememb v delovnih procesih ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • kritično razmišljanje in samostojno odločanje ter reševanje problemov;
 • sposobnost pozitivnega vplivanja na cilje podjetja s postavljanjem lastnih ciljev, nenehnim odkrivanjem načinov izboljševanja lastnega dela in samoevalviranjem;
 • prilagodljivost novim situacijam, proaktivno in iniciativno delovanje ter usmerjenost v nenehno izboljševanje delovnih rezultatov;
 • odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela, spodbujanje prenašanja znanja, inovacij ter prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti ter za vseživljenjsko učenje;
 • sposobnost podjetnega vedenja;
 • učinkovito upravljanje z informacijami, povezovanje informacijskih znanj z vsemi poslovnimi funkcijami, komunikacijske sposobnosti, razumevanja in spoštovanja različnosti kultur;
 • usmerjenost v sodelovanje, delo v skupini in timsko delo, kolegialnost, etično in pošteno vedenje do deležnikov v svojem delovnem okolju.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • sposobnost reševanja praktičnih problemov s področja poslovanja v praksi na podlagi pridobljenih znanj s področja ekonomije, vodenja, prava, informacijsko-komunikacijske tehnologije, slovenskega in tujih jezikov, organizacije, organiziranja poslovnih dogodkov, pisarniškega poslovanja, finančnega računovodstva idr.;
 • samostojno načrtovanje, organiziranje, vodenje in spremljanje aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu ter spremljanje izvajanja sprejetih poslovnih odločitev;
 • zagotavljanje administrativne in tehnične podpore poslovnim procesom;
 • zagotavljanje potrebnih in ustreznih informacij, podatkov in gradiv ter posredovanje informacij, podatkov, gradiv, obvestil znotraj in zunaj organizacije;
 • predstavljanje organizacije znotraj in zunaj ter delovanje, skladno s poslovnimi običaji, bontonom, protokolom in etiko;
 • uporabo slovenskega in tujega jezika/tujih jezikov za učinkovito in jasno poslovno ustno in pisno sporazumevanje z vsemi deležniki v svojem delovnem okolju;
 • uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije in sistemov v poslovanju podjetja;
 • izvajanje podpornih procesov poslovanja z uporabo učinkovitih delovnih tehnik;
 • zavedanje različnosti vlog v delovnem procesu in vrednotenje lastnega dela ter dela drugih;
 • sposobnost konkretnega postavljanja ciljev in razporejanja nalog ter postavljanja časovnih omejitev za njihovo doseganje.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki