Kompetence

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:

 • izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma,
 • se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • imajo pozitiven odnos do oseb iz različnih kulturnih, nacionalnih, družbenih in socialnih okolij,
 • uspešno in celovito prenašajo svoje znanje na sodelavce in so hkrati aktivni člani timskega delovnega procesa,
 • so sposobni samostojnega odločanja v problematičnih situacijah in metodičnega reševanja praktičnih problemov,
 • so predani delu, skrbijo za lastni razvoj in se prilagajajo različnim potrebam delovnega procesa,
 • kritično razmišljajo, hkrati pa so samostojni, dosledni in načelni v svojih dejanjih in odločitvah,
 • motivirajo sodelavce in jih spodbujajo k lastnemu razmišljanju pri delu.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • prenesejo v šoli pridobljena teoretična spoznanja s področja tujih jezikov, ekonomije, vodenja, komuniciranja, prava, informatike, etnologije, ekologije, dopolnilnih turističnih, dejavnosti, gastronomije, v reševanje praktičnih primerov,
 • samostojno vodijo, načrtujejo, organizirajo in nadzirajo delovne procese in izvajajo delo v timu,
 • uporabljajo znanje tujih jezikov za sporazumevanje z gosti in za spremljanje strokovne literature s področja gostinstva in turizma,
 • poznajo osnovne ekonomske zakonitosti in pravne predpise o gostinstvu in turizmu, jih smiselno uporabljajo in opredelijo svoje pristojnosti,
 • samostojno uporabljajo svoja razširjena in poglobljena ekonomska znanja o ekonomiki, trženju in poslovanju organizacij,
 • samostojno uporabljajo računalniška orodja in sodobno programsko opremo v gostinstvu za obdelavo podatkov, potrebnih za analizo poslovanja in načrtovanje delovnih procesov,
 • zavedajo se pomembnosti varovanja naravnega in kulturnega okolja in ga vključujejo v gostinsko-turistično ponudbo,
 • kreativno in samostojno uporabljajo spretnosti s področja kulinarike in strežbe,
 • imajo razvit občutek poslovne diskretnosti in etike poklica,
 • samostojno poslovno komunicirajo v gostinstvu in turizmu,
 • organizirajo vodenje delovnih procesov v gostinstvu in turizmu,
 • spremljajo in ugotavljajo razmere na trgu gostinskih in turističnih podjetij,
 • organizirajo enogastronomske dogodke,
 • znajo ovrednotiti prostor in kakovost turističnega območja,
 • samostojno in ustvarjalno uporabljajo spretnosti s področja vodenja potovanj, organizacije prireditev in animacije gostov,
 • zavedajo se pomena dopolnilnih turističnih dejavnosti za oblikovanje pestrejše ponudbe,
 • oblikujejo turistične proizvode in organizirajo dogodke,
 • samostojno vodijo oddelek hotelskega gospodinjstva,
 • organizirajo, nadzorujejo in spremljajo delovni proces v hotelskem gospodinjstvu ter skrbijo za urejenost in udobnost prenočitvenega obrata.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki