Kompetence

Temeljni cilji študijskega programa so:

 • organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo.
 • organiziranje in sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi.
 • informiranje uporabnikov o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju.
 • sodelovanje in povezovanje z ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva ter drugimi organizacijami na regionalni in lokalni ravni.
 • samostojno reševanje strokovnih problemov pri delu z uporabo ustreznih metod in postopkov ter iskanje novih pristopov in rešitev pri svojem delu.
 • oblikovanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • komunikacijske sposobnosti in sposobnosti mreženja ter prožnega delovanja v različnih družbenih in kulturnih okoljih.
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za učinkovito podporo delu in upravljanju z dokumentacijo, podatki in informacijami.
 • uporabo slovenskega in tujega jezika za učinkovito in jasno ustno ter pisno sporazumevanje z vsemi deležniki v svojem delovnem okolju.
 • analitično in ustvarjalno razmišljanje za samostojno odločanje ter reševanje problemov s prožno uporabo znanj v praksi.
 • samoiniciativnost in izražanje novih idej. prilagodljivost novim situacijam, proaktivno in iniciativno delovanje ter usmerjenost v samoevalviranje in nenehno izboljševanje svojega dela.
 • sposobnost postavljanja lastnih ciljev, načrtovanja in spremljanje lastnega dela ter dela drugih, odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela ter spodbujanje prenašanja znanja.
 • sposobnost podjetnega vedenja in prevzemanje odgovornosti za samoučenje in za vseživljenjsko učenje na podlagi kritične in etične samorefleksije lastnega mišljenja in ravnanja.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • jasno razumevanje socialno varstvenega področja.
 • empatičnost in komunikacijsko odprtost, občutljivost in odprtost za ljudi in socialne situacije ter razumevanje in spoštovanje različnosti kot kvalitete.
 • sposobnost razumevanja povezav med težavami posameznikov in širšim družbenim kontekstom, prepoznavanja sistemskih ovir ter sposobnost ustreznega odzivanja.
 • prepoznavanje in razumevanje človeških kriz in stisk, vezanih na družbeno in osebno pogojene okoliščine in sposobnost soustvarjanja želenih razpletov z upoštevanjem perspektive posameznika.
 • sposobnost reševanja praktičnih problemov s področja zagotavljanja pomoči uporabnikom ter preventivnega delovanja v praksi na podlagi pridobljenih teoretičnih in praktičnih znanj, spretnosti in veščin v programu.
 • zmožnost uporabe sodobnih pristopov in načel ter izbire metod in načinov dela v praksi skladno s standardi stroke ter sposobnost soustvarjanja izvirnih, novih in drugačnih konceptov, rešitev za uporabnike.
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z deležniki pri svojem delu.
 • usmerjenost v sodelovanje, delo v skupini in timsko delo, etično ter pošteno vedenje do deležnikov v svojem delovnem okolju.
 • zavezanosti poklicni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načel nediskriminatornosti, inkluzivnosti idr. ter zmožnost prevzemanja etične in profesionalne odgovornosti biti socialna delavka/socialni delavec.
 • samostojno načrtovanje, organiziranje, vodenje, usklajevanje in spremljanje potrebnih aktivnosti za učinkovito delo.
 • zbiranje in priprava podatkov potrebnih za delo, pripravo poročil in analiz dela ter podporo za delo ustreznih strokovnih služb.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki